Hviezdoslav skicár AKTUÁLNE INFORMÁCIE: Dobrý deň, milí pedagógovia, recitátori ! V prvom rade Vám želáme  dodatočne všetko dobré v novom  roku, šťastia, hlavne zdravia a nech je rok 2021 pre nás všetkých priaznivejší než ten minulý.
 
 
V súvislosti s pretrvávajúcou nepriaznivou situáciou sa NOC rozhodlo posunúť termíny prvých troch postupových kôl HK a to nasledovne: 
 
• školské kolá do 29. 2. 2021
• obvodné kolá do 20. 3. 2021
• okresné kolá do 10. 4. 2021
 
Národné osvetové centrum zároveň povoľuje realizáciu školských a obvodných kôl v alternatívnej forme. Napríklad priamym odporúčaním, online formou, či záznamom.
 
Poznámka:
 
Priame odporúčanie – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia na základe dohody priamo odporučia recitátorky/recitátorov bez fyzického vypočutia výkonu, napríklad minuloročných víťazov, ktorí nemali možnosť sa prezentovať na vyšších kolách súťaže.
 
Online forma – Pedagogičky a pedagógovia/porotkyne a porotcovia vypočujú vybrané recitátorky a recitátorov z jednotlivých  tried dištančne – online formou. Na základe nej, vyberú postupujúce výkony do vyššieho kola.
 
Záznam – V prípade že nie je technicky možné uskutočniť online formu, vybrané recitátorky a recitátori z jednotlivých ročníkov zaznamenajú svoj výkon, ktorý budú hodnotiť vybraní pedagógovia/porota, tá určí víťazky a víťazov s postupom. V tomto prípade je potrené dbať na kritéria hodnotenia prednesu, nie záznamu ako takého.
                                   
 
                                      Božena Slanináková
         odborná manažérka pre umelecký prednes a hovorené slovo
                                           KKS v Čadci