Je príspevkovou regionálnou kultúrnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (od roku 2002).  Pracuje pod meniacimi sa názvami od roku 1953. Sídli v centrálnej zóne mesta Čadca v priestoroch budovy Kysuckej knižnice. K dispozícii má len kancelárske priestory, preto všetky podujatia a aktivity organizuje v priestoroch svojich partnerských subjektov, resp. v exteriéri.

Svojou prácou a aktivitami sa podieľa na vytváraní podmienok na rozvoj miestnej kultúry v regióne, záujmovej umeleckej činnosti, zachovávaní ľudových tradícií a remesiel, odborne, koncepčne, dramaturgicky, organizačne a ekonomicky zabezpečuje mnohé kultúrne, umelecké, spoločenské a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov, organizuje významné okresné, regionálne, krajské, národné i medzinárodné súťažné i nesúťažné prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou, sprostredkováva umelecké a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi, poskytuje odbornú a metodickú pomoc, zbiera a poskytuje informácie z oblasti kultúrneho života. V rámci svojej pôsobnosti a pri realizácii jednotlivých podujatí úzko spolupracuje s miestnymi samosprávami a ich kultúrnymi zariadeniami, s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami a ďalšími subjektmi.

Ďalšie činnosti KKS

 • metodická, dramaturgická, koncepčná, poradenská, sprostredkovateľská
 • informačná, dokumentačná, archivačná, grafická, publicistická, edičná, propagačná
 • marketingová
 • štatistická
 • príprava a realizácia projektov
 • vydávanie kalendária kultúrnych a šport. podujatí regiónu na príslušný rok
 • vlastná webová stránka – kultúrne podujatia v regióne, pozvánky, dianie v oblasti kultúrneho a umeleckého života a ďalšie aktuálne informácie
 • zahraničné aktivity

Oblasti pôsobenia KKS

 • tradičná ľudová kultúra – folklórne súbory, skupiny a sólisti, ľudové remeslá
 • hudba – klasická a moderná, zborový spev
 • výtvarníctvo, film, fotografia, výstavníctvo
 • umelecké slovo – recitátori, moderátori, ľudoví rozprávači
 • divadlo detí a dospelých
 • národné a regionálne tradície, osobnosti regiónu
 • vzdelávacia činnosť – prednášky, besedy, kurzy, tvorivé dielne
 • voľno-časové aktivity mládeže a dospelých
 • medzinárodné aktivity
 • edičná, propagačná, informačná a mediálna činnosť

Organizujeme

 • súťažné a tematické prehliadky všetkých stupňov a žánrov
 • významné národné súťažné i nesúťažné prehliadky a festivaly s medzinárodnou účasťou
 • koncerty
 • divadelné predstavenia
 • výstavy a vernisáže
 • prezentácie tvorby amatérskych umelcov doma i v zahraničí
 • tvorivé umelecké dielne a štúdiá – divadlo, umelecký prednes, ľudový tanec, zborový spev, výtvarné umenie a fotografia, hra na ľudové hudobné nástroje, remeslá
 • odborné semináre, prednášky, diskusie
 • praktické a špecializované jednorazové a cyklické kurzy
 • preventívne aktivity pre deti a mládež
 • aktivity osobitne zamerané na seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov
 • environmentálne aktivity
 • jarmoky a prezentácie tvorby majstrov ľudových remesiel
 • prezentácie literárnych diel
 • ďalšie kultúrne aktivity