Názov pozície: riaditeľ Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci, Moyzesova ul. 50,  022 01 Čadca

Identifikátor výberového konania: VK/ŽSK/29/2020

Názov organizácie: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50, 022 01 Čadca

Pracovná oblasť: verejná oblasť – oblasť kultúry

Miesto výkonu práce: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Moyzesova ul. 50,  022 01 Čadca

Počet obsadzovaných miest: 1

Pracovný pomer: TPP

Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok

Pracovný čas: 37,5 hodinový pracovný týždeň

Predpokladaný dátum nástupu: dohodou

Platové podmienky: od 1 400 € brutto/mesačne

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • stabilná verejná inštitúcia

Popis činnosti pracovného miesta:

 • komplexné riadenie a zodpovednosť za vykonávanie činnosti organizácie,
 • zodpovednosť za zveľaďovanie a efektívne a hospodárne nakladanie so zvereným majetkom organizácie.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA

Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Študijný odbor: zameranie na oblasť kultúry výhodou

Prax:   3 – ročná odborná prax

1 - ročná riadiaca prax

Pozícia vhodná pre absolventa: nie

Znalosť štátneho jazyka: vyžaduje sa

Vodičský preukaz: skupiny B

Osobnostné predpoklady:

 • manažérske zručnosti a osobnostné predpoklady na výkon funkcie,
 • znalosť štátneho jazyka,
 • znalosť cudzieho jazyka – vítaná,
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami,
 • bezúhonnosť.

Ďalšie požiadavky:

 • odbornosť – znalosť príslušnej legislatívy (napr. zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti a pod.) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr.: zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a pod.).

Zoznam požadovaných dokumentov:

 • predloženie žiadosti o zaradenie do výberového konania,
 • motivačného listu,
 • štruktúrovaného profesijného životopisu,
 •  fotokópie dokladu o vzdelaní,
 • predloženie projektu so zameraním na víziu smerovania organizácie, rozvoja  a skvalitnenia kultúrnej ponuky a služieb s dôrazom na efektívnu hospodárnosť a finančnú udržateľnosť organizácie na najbližších 5 rokov v štruktúre podľa Smernice č. 96/2011 Žilinského samosprávneho kraja (Čl. IV, odsek 3), 4) a 5)), ktorá je zverejnená na internetovej stránke  www.regionzilina.sk » oznamy » dokumenty » smernice » schválené v roku 2011.

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE

Dátum vyhlásenia výberového konania: 10. 11. 2020

Termín na podanie žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi: do 25. 11. 2020

Spôsob podania žiadosti s ostatnými požadovanými dokumentmi:

poštou, prípadne osobne na adresu: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina  s označením obálky „výberové konanie – riaditeľ – názov organizácie - NEOTVÁRAŤ“, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke. V prípade nejasností kontaktujte p. Máriu Pečenú na t. č.: 041/5032 422.

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania: Úrad ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina

Spôsob vykonania výberového konania: písomná forma osobnostného dotazníka a osobný pohovor

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí plnia zverejnené požiadavky a v požadovanom termíne a požadovaným spôsobom predložia všetky potrebné dokumenty.

Kontaktná osoba: p. Mária Pečená, t. č. 041/5032 422, e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

S osobnými údajmi, ktoré budú obsahovať doručené dokumenty od uchádzačov bude zamestnávateľ nakladať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.