PlagátikyFINAL page 0001 1Tvoríte pre radosť, zaujímate sa o umenie, chcete sa prezentovať súťažne a pred verejnosťou a zároveň si porovnať úroveň svojho talentu? Kysucké kultúrne stredisko v Čadci Vám ponúka prehľad súťaží, prostredníctvom  ktorých tak môžete urobiť spolu s ďalšími  nadšencami  a so súťažiacimi v  literárnej, výtvarnej, dramatickej, filmovej, fotografickej a hudobno- folklórnej umeleckej  činnosti.

Záštitou kvality každej z organizovaných súťaží je kvalifikovaná odborná porota, zostavená z odborníkov v danej oblasti. Hodnotenie prebieha na základe propozícií, ktoré určujú kritéria jednotlivých súťaží. Propozície sú zverejnené vždy spolu s vyhlásením samotnej súťaže.

Ponúkame vám informačný prehľad o jednotlivých podujatiach:

AMFO

Celoštátna súťaž amatérskej fotografie AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku, umožňuje prezentáciu a konfrontáciu tvorby amatérskych fotografov. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Cieľom súťaže je vyhľadávať talentovaných fotografov a vytvárať priestor na rozvoj ich umeleckej tvorivosti. AMFO je trojstupňová postupová súťaž (regionálne a krajské kolá – organizované regionálnymi osvetovými a kultúrnymi strediskami, celoštátne kolo súťaže a výstava – organizované vybranou regionálnou inštitúciou). Fotografi sú rozdelení do skupín podľa veku (do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov) a súťažia v troch kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálne prezentácie. Súťaž nie je tematicky ani žánrovo vymedzená. Najlepšie ocenené a ďalšie vybrané práce sa prezentujú na celoštátnej výstave; odborno-vzdelávaciu časť podujatia predstavuje rozborový seminár a tvorivá dielňa, ktorých cieľom je podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž a kolekciu na medzinárodné súťaže amatérskej fotografie pod patronátom FIAP.

Periodicita: každoročne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINEAMA

CINEAMA je najstaršia a najprestížnejšia celoštátna súťaž v oblasti amatérskej filmovej tvorby na Slovensku, umožňuje prezentáciu diel rôzneho tematického a žánrového zamerania a porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. Postupová trojstupňová súťaž (regionálne a krajské kolá – organizované regionálnymi osvetovými strediskami a kultúrnymi zariadeniami, celoštátne kolo – organizované vybraným regionálnym osvetovým strediskom v spolupráci s kultúrnou inštitúciou). Amatérski filmári rozdelení na tri vekové skupiny (do 16 rokov, do 21 rokov – okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl, nad 21 rokov – okrem poslucháčov a absolventov filmových vysokých škôl) súťažia v týchto kategóriách: dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film, zvučka (pre CINEAMA, UNICA – pre slovenskú kolekciu). Súťaž nie je tematicky vymedzená. V celoštátnom kole má podujatie prezentačnú časť (projekcie súťažných a nesúťažných filmov) a vzdelávaciu časť (rozborový seminár a konzultácie), ktorá prispieva k rozvíjaniu vedomostí a odovzdávaniu skúseností v oblasti umeleckej tvorby i technického spracovania filmových diel. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu, z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž Český videosalón a kolekciu na svetovú súťaž amatérskych filmov UNICA.

Periodicita: každoročne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝTVARNÉ SPEKTRUM

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby nadväzuje na tradíciu súťažného podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Súťaž Výtvarné spektrum podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej žánrovej rozmanitosti (kresba, grafika, maľba, plastika, úžitková tvorba, práce intermediálneho charakteru – fotografický záznam akčného umenia, land-artu a pod.), poskytuje priestor na prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i celoštátnom kontexte, pomáha získavať prehľad o celkovej úrovni neprofesionálnej výtvarnej tvorby v SR za konkrétne obdobie. Súťaž je určená pre mládež a dospelých, nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Autori sa zaraďujú do troch súťažných kategórií podľa veku (A – od 15 do 25 rokov, B – od 25 do 60 rokov, C – nad 60 rokov), osobitnú štvrtú kategóriu D tvoria autori od 15 rokov výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom (insitná tvorba – artbrut, naivné umenie, umenie outsiderov atď.). Súťažné práce posudzujú na všetkých stupňoch súťaže odborné poroty, odbornú porotu celoštátneho kola súťaže vymenúva generálny riaditeľ Národného osvetového centra z členov poradného zboru NOC pre výtvarnú tvorbu a ďalších odborníkov, teoretikov a profesionálnych výtvarných umelcov. Porota celoštátneho kola udeľuje ceny a čestné uznania vo všetkých súťažných kategóriách a vyberá kolekciu diel pre celoštátnu výstavu Výtvarné spektrum. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave, regionálne a krajské kolá organizujú regionálne osvetové a kultúrne zariadenia, organizačným garantom celoštátneho kola je vybraný kultúrny subjekt. Vyvrcholením je vernisáž celoštátnej výstavy Výtvarné spektrum, spojená s odovzdávaním ocenení a odborným seminárom. KKS v Čadci je organizátorom regionálneho i krajského kola tejto výtvarnej súťaže.

Periodicita: každoročne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIVADLO A DETI (Deti deťom)

Celoštátna postupová trojstupňová súťaž (regionálne a krajské kolá, celoštátne kolo) a prehliadka divadla dospelých hrajúcich pre deti. Súťažia súbory (s členmi vo veku od 16 rokov) a sólisti (vo veku od 16 rokov) hrajúci pre deti v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Prihlasujú sa súbory, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty, jednotlivci sa prihlasujú s výstupmi s bábkou, s divadlom jedného herca a pantomímou. Súťaž prezentuje a konfrontuje uplatňovanie rôznych divadelných štýlov, vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia súborov. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave. V celoštátnom kole súťažiacich hodnotí okrem odbornej poroty aj detská porota – fórum Agora. Súčasťou vzdelávacej časti podujatia sú rozborové a hodnotiace semináre o inscenáciách súborov a vystúpeniach sólistov a tvorivá divadelná dielňa. Prehliadka sa koná od roku 1992.

Periodicita: každoročne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Hviezdoslavov Kubín je najstaršia a najprestížnejšia súťaž v umeleckom prednese a tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie na Slovensku. Prehliadka vznikla v roku 1954. V roku 1962 odbornú starostlivosť prevzal Osvetový ústav v Bratislave. Prehliadka získala postupne vysoký kredit a stala sa najvyšším fórom amatérskeho prednesu poézie, prózy a divadiel poézie na Slovensku. Neodmysliteľnou súčasťou Hviezdoslavovho Kubína boli od začiatku sprievodné bibliofílie, almanachy a publikácie. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Ciele súťaže sú: prezentovať a konfrontovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskych recitátorov, recitačných kolektívov a divadiel poézie; rozširovať a prehlbovať literárne poznanie súťažiacich, rozvíjať ich záujmy a nadanie v oblasti čítania, prednesu a interpretácie literatúry, tvorivosť, kultivovať ich jazyk, zmysel pre rytmus, pestovať vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote; prispievať k vyhľadávaniu nadaných žiakov a študentov v oblasti umeleckého slova, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti; umožniť pedagogickým pracovníkom využívať poznatky zo súťaže na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, estetická a etická výchova, a kultúrnym pracovníkom ponúknuť možnosť na skvalitnenie kultúrneho života v miestach a regiónoch. Jednotlivci (deti, mládež a dospelí) aj kolektívy súťažia v kategóriách podľa veku. Víťazi celoslovenského kola sú vyberaní na Scénickú žatvu v Martine, Kremnické gagy v Kremnici, ako aj na ďalšie celoštátne a medzinárodné podujatia (Medzinárodný festival poézie vo Valašskom Meziříčí, ČR). Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, organizátormi sú Literárne informačné centrum, Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska – Klub nezávislých spisovateľov, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, Oravská knižnica A. Habovštiaka, Oravské kultúrne stredisko, Mestský úrad v Dolnom Kubíne. Súťaž je viacstupňová, prebieha vo viacerých kolách: 1. triedne, 2. školské, 3. obvodné, 4. okresné, 5. regionálne a 6. krajské súťaže a prehliadky, 7. celoslovenská súťaž a prehliadka. Celoslovenské kolo sa organizuje s odbornou garanciou Národného osvetového centra v Mestskom kultúrnom stredisku Dolnom Kubíne. Súčasťou podujatia sú hodnotiace diskusie, tvorivé dielne, výstavy a iné sprievodné akcie.

Periodicita: každoročne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SÁROVA BYSTRICA

celoslovenská postupová súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské a ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručnosti i efektívne používanie materinského jazyka.

Periodicita: každoročne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZLATÁ PRIADKA (Deti deťom)

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. Zlatá priadka je vrcholná súťaž a prehliadka súborov a sólistov divadla hraného deťmi (činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového a pantomimického, dramatickej hry detí) na Slovensku. Prezentuje výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na školách. Ciele súťaže sú: prezentovať a konfrontovať uplatňovanie rôznych štýlov práce s deťmi v integrácii majoritných a minoritných skupín (zdravotne postihnutých, národnostných a pod.), vytvárať priestor na vzájomnú inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia detských súborov. Nové skúsenosti a poznatky z oblasti detského divadla získavajú pedagógovia a súťažiaci pri práci v dielňach. Vyhlasovateľmi súťaže sú Národné osvetové centrum v Bratislave a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odborným garantom je Národné osvetové centrum, realizátormi sú kultúrno-osvetové zariadenia, centrá voľného času, školské zariadenia, regionálne osvetové a kultúrne strediská, organizačným garantom celoštátneho kola je mesto Šaľa a Mestské kultúrne stredisko v Šali. Súbory a jednotlivci (žiaci 1. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií vo veku od 6 do 15 rokov vrátane) súťažia s inscenáciou alebo so scénickou miniatúrou. Výkony súťažiacich na všetkých stupňoch súťaže hodnotia odborné poroty. Program celoštátneho kola pozostáva z prehliadkovej súťažnej časti (prezentácia inscenácií súborov a sólistov nominovaných z 8 krajských prehliadok), nesúťažnej časti (predstavenie hosťujúceho súboru, sprievodné podujatia) a vzdelávacej časti (rozborové a hodnotiace semináre o inscenáciách súborov a sólistov, tvorivá dielňa pre vedúcich súborov a režisérov, tvorivá dielňa pre deti – účastníkov prehliadky). Vystúpenia hodnotí aj detská porota Fórum Zlatej priadky (deti zo základných škôl v Šali a vybrané deti z účinkujúcich súborov). Najúspešnejšie kolektívy a sólisti zo Zlatej priadky sú nominované na Scénickú žatvu v Martine.

Periodicita: každoročne

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FEDIM

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskeho divadla mladých. Súťaž je viacstupňová (minimálne dvojstupňová – krajské kolá, celoštátne kolo), s postupom na Scénickú žatvu v Martine, vrcholnú celoštátnu prehliadku víťazov súťaží amatérskeho divadla so zahraničnou účasťou. Na FEDIM-e súťažia neprofesionálne divadelné kolektívy, ktoré inscenujú literárne, dramatické alebo autorské texty a ktorých členovia sú vo veku od 15 do 26 rokov. Hlavným cieľom súťaže je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti mládežníckych amatérskych divadelných súborov a zároveň sledovať a odborne usmerniť túto oblasť záujmovej umeleckej činnosti. Súťaž vytvára priestor na vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu, vzdelávanie a výmenu skúseností umelecko-pedagogického vedenia súborov. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave, hlavným organizátorom celoštátneho kola je Gemersko-malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote. Vzdelávaciu časť podujatia tvoria rozborový seminár, diskusný klub a tvorivé dielne.

Periodicita: každoročne

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JAZYKOM TANCA

(predtým Tancuj, tancuj) je celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov a je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Hoci prvýkrát sa Celoslovenská súťaž národopisných a tanečných ochotníckych súborov uskutočnila už v roku 1950, za prvú organizovanú súťažnú prehliadku výlučne folklórnych súborov možno považovať až Celoštátny súťažný festival amatérskych folklórnych súborov z roku 1971. Konal sa každé tri roky pod rôznymi názvami – Celoštátna súťažná prehliadka tvorivých choreografií folklórnych súborov, Celoštátna súťaž a prehliadka choreografií folklórnych kolektívov, Tancuj, tancuj, od roku 2019 pod názvom Jazykom tanca.  Súťaž je určená pre neprofesionálne folklórne kolektívy prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, pracovné, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby v neprofesionálnych folklórnych kolektívoch, podporovať ich rozvoj a zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a predovšetkým poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom dianí a viesť verejnosť k jej poznávaniu.

Periodicita: každé tri roky

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOSITELIA TRADÍCIÍ (FF Ochodnica)

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku. Jej vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. Ciele súťaže sú: aktivizovať folklórne skupiny k pravidelnej činnosti; vyhľadávať a rekonštruovať neznáme alebo menej známe folklórne tradície; predstaviť výsledky práce folklórnych skupín, smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva. Regionálne a krajské kolá sa uskutočňujú súťažnou formou, odborné poroty môžu udeliť pásma (zlaté s postupom, zlaté, strieborné, bronzové), celoštátne kolo prehliadkovou formou s udelením titulu laureáta a pásiem (zlaté, strieborné, bronzové). Každá folklórna skupina môže vystúpiť len s jedným programovým pásmom. Programové celky súťažiacich folklórnych skupín môžu mať charakter mozaikový, tematický, monotematický.

Periodicita: každé dva roky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIDIEČANOVA HABOVKA(deti - Slávici Kysúc ,  dospelí - Piesne Domova)

je celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976, v minulosti napríklad pod názvami Celoslovenský festival ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1977), Celoslovenský festival detských ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1976, 1978), Celoslovenská súťažná prehliadka ľudovej hudby (1988), Detský festival ľudovej hudby (1998) a od roku 2009 ako Vidiečanova Habovka. Súťaž je striedavo určená pre deti do 16 rokov a pre dospelých od 16 rokov. Interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

Periodicita: každé dva roky (striedavo)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PALÁRIKOVA RAKOVÁ

- je najstaršia národná tematická súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby s nomináciou víťaza na festival DIDA Pivnica /Srbsko/. Organizátormi festivalu sú Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Mesto Čadca a Obec Raková.

Poslaním prehliadky je podnecovať a motivovať ochotnícke divadelné súbory na Slovensku k inscenovaniu pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby klasickej a súčasnej, dramatizácii pôvodných prozaických textov. Prostredníctvom vystúpení divadelných ochotníckych súborov pestovať národné povedomie a  lásku k rodnému jazyku. Pre obohatenie prehliadky každoročne zabezpečovať pohostinné predstavenia ďalších divadelných amatérskych a profesionálnych kolektívov a účasť krajanského divadelného súboru – víťaza DIDA Pivnica /Srbsko/.

Do výberu Palárikovej Rakovej sa môžu prihlásiť všetky divadelné ochotnícke súbory, ktoré:

-Naštudujú text slovenského klasického alebo súčasného autora

- V divadelnej inscenácii nebudú používať vulgarizmy a iné nevhodné a pejoratívne výrazy

- Zašlú prihlášku, fotografie z divadelného predstavenia  a kvalitnú nahrávku na DVD nosiči,   USB kľúči.

Výber prihlásených inscenácií sa uskutoční odbornou výberovou komisiou na základe jednotlivých audiovizuálnych záznamov, z ktorých sa najkvalitnejšie inscenácie zaradia do súťažnej časti.

Periodicita: každoročne

ROZPRÁVAČSKÉ LODNO

- je celoštátna súťažná prehliadka rozprávačov. Hlavnými organizátormi  sú  Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Obec Lodno.

Poslaním prehliadky je odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva vychádzajúceho z najlepších tradícií našich rozprávkarov, kronikárov a spisovateľov, ktorí vo svojej práci a tvorbe uchovali krásu, bohatstvo, pestrosť a žánrovú rôznorodosť slovenskej reči a sú schopní citlivo rozvíjať tieto tradície vo vlastnom ústnom podaní.

Na prehliadku sa môžu prihlásiť rozprávači, ktorí nie sú profesionálni pracovníci v oblasti hovoreného slova. Dĺžka jedného vystúpenia nesmie presiahnuť 8 minút.

Téma rozprávania je ľubovoľná, podľa vlastného výberu /môže to byť príbeh skutočne prežitý, vymyslený, odpozorovaný atď. /. Súťažiaci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí.

Periodicita: každoročne