plagat hodnoty prihranicnych regionov

Cieľom projektu je akcentovať hodnoty prihraničných regiónov pre širokú verejnosť. Vybraní amatérski fotografi zo SR a ČR nafotia turisticky a historicky atraktívne miesta svojho regiónu. V rámci workshopu odborný lektor vyberie najlepšie z nich, ktoré budú vystavené v rámci podujatí „Poďme do Beskyd“ a „Poďme na Kysuce“, ktoré sa budú konať vzájomne u partnerov a tiež v iných výstavných priestoroch. Ich súčasťou okrem samotnej výstavy bude propagácia kultúrneho dedičstva partnerského regiónu prostredníctvom vystúpení folkloristov a prezentácie práce remeselníkov, ochutnávkou tradičných jedál. Z fotografií bude zostavený spoločný informačný katalóg. Cieľovou skupinou je široká verejnosť prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy, tiež fotoamatéri a folklórne súbory týchto lokalít.

Prečo to robíme? 

Regióny Kysuce a Beskydy sú prihraničnými oblasťami, ktoré majú dostatočný turistický a kultúrny potenciál, zaujímavé miesta a atrakcie. Vzájomnú návštevnosť a podporu týchto lokalít vnímame ako nevyhnutnú. V minulosti spolupráca slovenských folkloristov s kolegami zo zahraničia, najmä z okolitých krajín, účasťou na rôznych festivaloch a podujatiach bola pravidelná. Žiaľ, pandémia obmedzila konanie kultúrnych podujatí, narušila činnosť súborov, klubov, štúdií... Informovanosťou verejnosti o možnostiach tej-ktorej oblasti partnerov chceme vzbudiť záujem zájsť si kúsok za hranice, vidieť iné, nové miesta, spoznať tradície a kultúru a pritom si oddýchnuť – aktívne či pasívne. Dominanty, resp. HODNOTY, týchto prihraničných regiónov chceme dostať do povedomia ľudí, motivovať ich k tomu, aby sa sami prišli pozrieť na ich nevšednosť a krásu. Neprofesionálni fotografi, ktorí sa budú podieľať na projekte, zároveň získajú vďaka workshopu nové poznatky, ich fotografie sa dostanú do povedomia. Folklórne súbory, ktoré sa predstavia v rámci podujatí na českej a slovenskej strane, nadviažu kontakty pre ďalšiu spoluprácu. Do projektu chceme zapojiť aj tradičných remeselníkov, ktorí budú mať možnosť prezentovať svoje výrobky počas vzájomných podujatí. Pre lepšie „prenesenie sa“ do susedného cezhraničného regiónu zabezpečíme ochutnávku tradičných jedál. Fotografiami, vystúpeniami folkloristov, remeselným trhom, chutným tradičným jedlom tak Kysuce dostaneme do Beskyd a Beskydy na Kysuce. Nech návštevníci podujatí zistia, čo všetko ich čaká, keď sa rozhodnú prísť osobne.

Rovnocenní partneri

Projekt HODNOTY prihraničných regiónov Kysuce a Beskydy je realizovaný s cieľom propagácie kultúrnych, historických a turistických zaujímavostí daných oblastí. Projekt je realizovaný v plnom rozsahu na českej aj slovenskej strane u oboch partnerov – nedá sa povedať, že väčší podiel má jedna či druhá strana, pretože už pri samotnom plánovaní projektového zámeru partnerov bolo stanovené, že hlavné aktivity – výstavy aj kultúrne podujatia – budú realizované na oboch stranách v rovnakom rozsahu.

Doba realizácie

1. 5. 2022 - 31. 10. 2022