Naše Kysuce 2023 – pokračovanie rovnomenných projektov uplynulých rokov. Jeho cieľom je realizácia kultúrno-osvetových aktivít pre deti, mládež i dospelých – besied, workshopov, prednášok z oblasti vzdelávania v oblasti regionálnej histórie a nehmotného kultúrneho dedičstva, výtvarníctva, filmu,  umeleckého prednesu i moderátorstva/rečníctva, remesla a samozrejme folklóru.

Projekty NK2023

Prostredníctvom tohto projektu chceme vzbudiť záujem o tradičné hodnoty nášho regiónu, záujem o kultivovanie verbálneho prejavu a vzťah k slovu a k materinskej reči, tiež uchovať tradičné remeslá ich prezentáciou a osvojením si základných techník, vzdelávať neprofesionálnych výtvarníkov v nových technikách, pripraviť na celoslovenskej úrovni zaujímavý workshop pre filmárov v spolupráci s NOC, vytvoriť priestor pre prezentáciu viacerých oblastí KOČ v rámci denného tábora. Cieľovými skupinami sú deti materských, základných i stredných škôl v regióne, členovia neprofesionálnych umeleckých štúdií pre KKS v Čadci, široká verejnosť. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci materských, základných a stredných škôl regiónu Kysuce a ich pedagógovia, členovia neprofesionálnych štúdií KKS v Čadci, široká verejnosť, lektori v rámci jednotlivých aktivít - odborníci z oblasti histórie, výtvarného umenia, filmu, špecialisti na dezinformácie a boj so šikanou, profesionálni moderátori, recitátori, tiež regionálni remeselníci a folkloristi, v rámci denného tábora deti, ktoré majú záujem stráviť chvíle počas leta v kolektíve nových priateľov a v spojení so zaujímavými aktivitami, ktoré budú realizované rovnako s remeselníkom, folkloristom, výtvarníkom a zamerané na vzbudenie povedomia o kultúrno-osvetovej činnosti. Prínosom pre účastníkov bude rozširovanie svojich vedomostí, zručností, vzťahu k umeniu, rozvíjanie estetického vnímania a cítenia, to všetko so smerovaním na región Kysuce.