Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zrealizovalo v tomto roku výnimočný projekt pod názvom MOSTY TVORIVOSTI, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Projekt bol zameraný na vzdelávacie aktivity na všetkých úsekoch činnosti KKS v Čadci.

Účinkujúci v galaprograme

 Pre kysuckú umeleckú i pedagogickú obec sme zrealizovali komplexné podujatia: v lete to bol tvorivý výtvarný plenér KRAJINA NAŠIMI OČAMI pre členov Štúdia neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci, fotografický plenér SVET ZA OBJEKTÍVOM pre neprofesionálnych fotografov- výsledkom tvorivej práce fotografov a výtvarníkov bola výstava výtvarných a fotografických prác v Dome kultúry v Čadci. Filmársky plenér FILM KROK ZA KROKOM sme pripravili pre neprofesionálnych filmárov. Výsledkom ich práce bolo natočenie a spracovanie krátkeho filmu. 

V septembri sme zrealizovali tvorivé divadelné dielne ZAHRAJTE SA S NAMI pre režisérov detských divadelných súborov a divadelných krúžkov regiónu Kysúc spoločne s deťmi z jednotlivých súborov. V závere dvojdňových tvorivých dielní každá skupina resp. súbor naštudovali ukážku ako dramatický výstup, s ktorým sa aj predstavili.
Ďalším podujatím bol cyklus odborných seminárov CESTA K UMELECKÉMU PREDNESU, ktorý bol pripravený pre pedagógov ZŠ regiónu Kysúc pracujúcich s umeleckým prednesom detí. V praktickej časti seminárov pedagógovia pracovali vo vytvorených skupinách s kolážou a montážou viacerých ukážok poézie a prózy a nakoniec sa odprezentovali vytvorenými ukážkami. Všetky tieto aktivity sa stretli s úspechom a zaujali zúčastnených umelcov i pedagógov z celých Kysúc.

Vyvrcholením projektu MOSTY TVORIVOSTI bol SLÁVNOSTNÝ GALAPROGRAM, ktorý sa konal dňa 19. októbra 2018 v Dome kultúry v Čadci.
Na tento večer špeciálne vytvorený program priblížil svojím obsahom komplexnú činnosť Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci – umelecký prednes, divadlo detské i dospelé, rozprávačstvo, výtvarníctvo, fotografia, film, folklór i ľudové remeslo.

V programe sa predstavili jednotlivci i umelecké zoskupenia:
Lenka Bytčánková z Čadce, Dana Sobolová z Kysuckého Nového Mesta, Jozef Laurenčík zo Žiliny, Agnesa Priehodová z Oščadnice, Divadelný kolektív POTVORKY z Turzovky, Divadelný súbor Jána Palárika pri Dome kultúry v Čadci, Detský folklórny súbor MAKOVNÍČEK z Makova, Ženská folklórna skupina TURZOVANKA z Turzovky a Folklórny súbor VAJČOVCI z Horného Vadičova. Medzi hosťami večera sme privítali umelcov a partnerov strediska z celého regiónu.

Súčasťou galaprogramu projektu MOSTY TVORIVOSTI boli tiež sprievodné výstavy „Krajina našimi očami“, „Svet za objektívom“ a „Tvorivé ruky kysuckých remeselníkov“, nainštalované v priestoroch Domu kultúry v Čadci.

V závere galaprogramu sme si pripomenuli 65. výročie vzniku Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci. Medzi hosťami sme privítali podpredsedu Žilinského samosprávneho kraja, pána Petra Dobeša, ktorý poďakoval riaditeľke pani Silvii Petrekovej, stredisku zablahoželal k tak významnému výročiu a zaželal veľa ďalších úspešných a tvorivých aktivít do budúcnosti.

Pri tejto príležitosti boli na plátne premietnuté blahoprajné videopozdravy a želania pre Kysucké kultúrne stredisko v Čadci od osobností z rôznych oblastí našej spolupráce:

ERIKA JURINOVÁ - predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja, DIVADELNÝ SÚBOR JÁNA CHALUPKU MESTA BREZNO, GABRIELA TOMAJKOVÁ- moderátorka a redaktorka RTVS, EVA MATYSOVÁ- divadelná režisérka a pedagogička spolu s malými divadelníkmi, KATARÍNA NÁDASKÁ- etnologička, historička, odborná vedecká pracovníčka, ANTON KADURA- umelecký rezbár, DUŠAN CHILÝ- výtvarník, DUŠAN MIKOLAJ- redaktor, publicista, esejista, HELENA ZAHRADNÍKOVÁ- speváčka ľudových piesní, folkloristka, IRENA ZEMANÍKOVÁ- insitná výtvarníčka, JANKA BÍROVÁ- riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci, JITKA KONÁRIKOVÁ- riaditeľka Obchodnej akadémie D. M. Janotu Čadca, ROZÁLIA JANEŠÍKOVÁ- recitátorka, JOZEF VRÁBEL- folklorista a výtvarník, PAVOL KUŽMA-pedagóg, folklorista a ANTON ŠULÍK- riaditeľ Mestského divadla Žilina, predseda odbornej poroty Palárikovej Rakovej.

Večer sa niesol v krásnej priateľskej atmosfére, ktorá v človeku umocnila pocit, že kultúra je dôležitou súčasťou života.

 

Riaditeľka KKS v Čadci, Silvia Petreková:

„Naše kultúrne stredisko je významnou organizáciou regiónu Kysúc, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj a ktorá v rámci svojej činnosti spolupracuje s neprofesionálnymi umelcami, s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami, so samosprávami, so strednými a základnými školami v regióne, centrami voľného času, základnými umeleckými školami, printovými, rozhlasovými a televíznymi médiami a mnohými ďalšími subjektmi.
Svojou činnosťou sa podieľa na vytváraní podmienok pre rozvoj miestnej kultúry v regióne a možností bohatého kultúrneho života verejnosti, ako aj na zachovávaní ľudových tradícií a remesiel. Odborne, koncepčne, dramaturgicky, organizačne a ekonomicky zabezpečuje mnohé kultúrne, umelecké spoločenské a vzdelávacie podujatia určené pre všetky vekové kategórie. Poskytuje odbornú a metodickú pomoc, sprostredkováva umelecké a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi. Pôsobíme v oblastiach, akými sú: tradičná ľudová kultúra -folklórne súbory, skupiny, sólisti a ľudové hudby, ľudové remeslá, výtvarníctvo, film, fotografia, výstavníctvo, umelecké slovo - recitátori, moderátori, ľudoví rozprávači, divadlo detí a dospelých, vzdelávacia činnosť, národné a regionálne tradície, osobnosti regiónu, medzinárodné aktivity, edičná, propagačná, informačná a mediálna činnosť, príprava a realizácia projektov. Realizujeme viacero druhov podujatí a aktivít: prehliadky, festivaly a súťaže regionálneho, krajského a celoslovenského charakteru, medzinárodné podujatia, benefičné koncerty, výstavy, prezentácie, prednášky, besedy, vzdelávacie semináre, tvorivé dielne, workshopy, kurzy, plenéry a pod.

Medzi najznámejšie podujatia patria:

PALÁRIKOVA RAKOVÁ – národná súťažná prehliadka ochotníckych divadelných súborov s inscenáciami pôvodnej slovenskej dramatickej tvorby, ktorej 51. ročník sa konal v tomto roku. Každoročne sa teší veľkej obľube, o čom svedčí návštevnosť jednotlivých divadelných predstavení. Tento divadelný festival počas týždňa jeho trvania navštívi viac ako 5 000 divákov.
VÝTVARNÉ SPEKTRUM – celoštátna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej tvorby, ktorú pripravujeme na regionálnej a krajskej úrovni. Každoročne sa teší veľkému záujmu výtvarníkov z celého kraja. V roku 2018 postúpilo z regiónov Kysuce, Liptov, Orava, Turiec a Horné Považie do krajského výtvarného kola spolu 247 diel od 99 autorov.
DFF KUJEM, KUJEM PODKOVIČKU - detský folklórny festival je realizovaný pre detské folklórne súbory z regiónu Kysúc. Patrí medzi jedinečné podujatia, ktoré sa zameriavajú na propagáciu a rozvoj detského folklóru v našom regióne, čím sa zvyšuje záujem o detský folklór na Kysuciach. Prostredníctvom tohto festivalu sa prezentuje dedičstvo našich predkov i tým najmladším divákom, vštepujú sa tradičné hodnoty a zvyky do mysle detí.
FF OCHODNICA – je jedným z najstarších folklórnych festivalov konajúcich sa v našom regióne. Je určený folklórnym skupinám, umeleckým kolektívom a sólistom z Kysúc a návštevníkom Kysúc i zo susedných regiónov so záujmom o ľudové umenie.
ROZPRÁVAČSKÉ LODNO - celoštátna súťažná prehliadky rozprávačov, ktorej poslaním je zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva vychádzajúceho z najlepších tradícií našich rozprávkarov, kronikárov a spisovateľov, ktorí vo svojej práci a tvorbe uchovali krásu, bohatstvo, pestrosť a žánrovú rôznorodosť slovenskej reči a sú schopní citlivo rozvíjať tieto tradície vo vlastnom ústnom podaní. Do tej súťaže sa každoročne zapája viac ako 30 rozprávačov z celého Slovenska.
KYSUCKÝ MIKROFÓN - regionálna súťažná prehliadka mladých moderátorov, ktorej poslaním je objavovanie mladých talentov, kultivovanie verbálneho prejavu, poskytnutie priestoru pre sebarealizáciu a celkový osobnostný rozvoj mladých ľudí. Táto súťaž pomohla objaviť už nejeden moderátorský talent. Jedným z nich je aj Katarína Borisová, ktorá slávnostný večer moderovala.
AMFO - regionálna súťaž neprofesionálnej fotografickej tvorby. Hlavným poslaním súťažnej prehliadky je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie a konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov, motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania a prispieť tak k rozvoju amatérskej fotografie na Kysuciach.
Toto je len malá vzorka z viac ako 130 aktivít, ktoré každoročne realizujeme no a okrem tých tradičných sa zameriavame aj na vznik nových podujatí, ktoré sú ďalším prínosom v rozvoji našej činnosti.

MOSTY TVORIVOSTI sú komplexným projektom venovaným našim umelcom. Bez nich by totiž žiadne kultúrne či osvetové stredisko nemohlo existovať. A tento večer bol úprimným poďakovaním im všetkým. Ako aj všetkým bývalým i terajším pracovníkom i spolupracovníkom, ktorí sú neoddeliteľne spätí s históriou i súčasnosťou tejto inštitúcie.

Našou snahou je naďalej napredovať v našej činnosti, pripravovať nové zaujímavé aktivity pre širokú i odbornú verejnosť, no zachovávať aj tradičné a u verejnosti obľúbené podujatia.“

KKS v Čadci