Nádejní kysuckí moderátori súťažili v Čadci na regionálnej

a v Žiline na krajskej úrovni.

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 10. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN  2016, ktorý sa uskutočnil dňa 14. októbra 2016 v Dome kultúry v Čadci.

saiaci modertori s odbornou porotou

Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na verejnosti a zároveň im vytvára priestor pre celkový osobnostný rast.

Súťažiaci moderátori s odbornou porotou

Svoj moderátorský kumšt prišlo prezentovať spolu 24 moderátorov. V prvej kategórii od 15 do 18 rokov súťažili všetci prihlásení, druhá kategória od 19 do 25 rokov nebola v tomto roku obsadená. Podmienkou bolo absolvovanie štyroch súťažných disciplín – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamy, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie.

Súťažiacich prišli podporiť,  a zároveň sa inšpirovať,  aj študenti  čadčianskych stredných škôl - zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti, Gymnázia J. M. Hurbana  a Obchodnej akadémie D. M. Janotu s pedagogickým doprovodom.      

Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorej predsedal Milan Matušinský, novinár, režisér, scenárista a vysokoškolský pedagóg v oblasti rétoriky a mediálnej analýzy, člen predstavenstva Slovenského syndikátu novinárov, Žilina, Gabriela Tomajková, moderátorka a dramaturgička RTVS Banská Bystrica a Martina Bodnárová,  redaktorka spravodajstva RTVS Banská Bystrica.

Okrem stanovených kritérií porota hodnotila aj celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť, presvedčivosť a kultúrnosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, neverbálny a hlasový prejav. Vzhľadom na to, že niektoré texty si pripravovali súťažiaci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe.

Po skončení súťažnej časti sa konal rozborový seminár. Hodnotiaca porota upozornila na konkrétne chyby, ktorých sa mladí ľudia vo svojom prejave často dopúšťajú. Ide hlavne o nesprávne používanie spisovného jazyka, mäkčenie slabík, používanie nespisovných slov, atď.

Porota udelila nasledovné ocenenia:

Prvenstvo získala Nikola Capeková z Gymnázia Kysucké Nové Mesto. Na druhom mieste sa umiestnila Kristína Mikolášová zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca  a tretie miesto obsadil Roman Malich z Gymnázia J. M. Hurbana Čadca. Okrem uvedených ocenení porota udelila čestné uznania Vanesse Barancovej z Gymnázia Kysucké Nové Mesto a Valérii Mičovej z Obchodnej akadémie D. M. Janotu Čadca.

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach získali vecné ceny a diplomy a postúpili na krajskú súťaž Sárova Bystrica do Žiliny, ktorá sa konala 25. októbra 2016 v priestoroch Radnice mesta Žilina a usporiadalo ju Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Mladí kysuckí moderátori sa krajskej súťaže zhostili veľmi dobre, o čom svedčí aj postup Nikoly Capekovej z Gymnázia Kysucké Nové Mesto do celoslovenského kola Sárova Bystrica 2016 a odniesla si z krajskej súťaže pekné 3. miesto. Odborná porota navrhla na postup do celoslovenského kola aj Kristínu Mikolášovú zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca a udelila jej čestné uznanie.  

Obidvom kysuckým moderátorkám k ich úspechu srdečne blahoželáme a prajeme im veľa šťastia pri reprezentovaní Kysúc na celoslovenskej súťaži SÁROVA BYSTRICA v Banskej Bystrici.

 Božena Slanináková 

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

 

Ocenení kysuckí moderátori - zľava - Martin Zaťovič, Kristína Mikolášová, Nikola Capeková, Roman Malich, Vanessa Barancová, Valérie Mičová

ocenen_kysuck_modertori_-_zava_-_martin_zaovi_kristna_mikolov_nikola_capekov_roman_malich_vanessa_barancov_valrie_miov.jpg

 Odborná porota- zľava - Martina Bodnárová, Milan Matušinský, Gabriela Tomajková

odborn_porota-_zava_-_martina_bodnrov_milan_matuinsk_gabriela_tomajkov.jpg

Súťažiaci a diváci na Kysuckom mikrofóne 2016

saiaci_a_divci_na_kysuckom_mikrofne_2016.jpg