Umenie prednesu 2022

Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovala odborný vzdelávací seminár pre pedagógov základných škôl, základných umeleckých škôl, gymnázií a stredných škôl regiónu Kysúc pracujúcich s umeleckým prednesom detí. Seminár sa uskutočnil 27. septembra 2022 v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu Naše Kysuce 2022, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 


Odbornou lektorkou semináru bola pani Mgr. ZUZANA DEMKOVÁ zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes a divadlo, učiteľka na ZŠ i ZUŠ v Zákamennom, porotkyňa v krajských i celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína.
Lektorka sa podrobne venovala témam, ktoré požadovali pedagógovia. Išlo hlavne o témy dramaturgická príprava prednesu, recitátorské výrazové prostriedky, dychová, hlasová a rečová technika recitátora a kritériá hodnotenia detského prednesu. Vzdelávanie v oblasti umeleckého prednesu bolo nielen teoretické, ale i praktické. Pedagógovia veľmi pozitívne hodnotili hlavne skutočnosť, že lektorka si priviedla svoje recitátorky, ktoré odprezentovali názorné ukážky prednesu, ale aj samotnú prípravu na umelecký prednes.
Ďakujeme všetkým zúčastneným kysuckým ZŠ a SŠ za spoluprácu a pedagógom a ich recitátorom želáme veľa úspechov v recitátorských súťažiach. Veríme, že získané vedomosti z oblasti umeleckého prednesu, ktoré si dnes vypočuli budú môcť uplatniť pri príprave žiakov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023.

 Mgr. Miroslava Boháčiková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci