Výtvarníctvo, foto, film

Regionálna postupová súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Venujete sa filmovaniu a chcete svoj film predstaviť verejnosti a neviete kde?
Chceme Vás oboznámiť so súťažou neprofesionálneho  filmu, ktorá je postupová.

Poslanie súťaže: Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť priestor pre prezentáciu filmovej tvorby v regióne Kysúc. Vytvoriť podmienky pre stretnutie autorov z celého regiónu s odborníkmi pre film, umožniť im vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu a sprostredkovať účasť na kolektívnej alebo individuálnej konzultácii.

Regionálna postupová súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Hlavným poslaním súťaže AMFO 2009 je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie a konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v regióne Kysúc. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania a prispieť tak k rozvoju amatérskej fotografie na Kysuciach. 

Celoštátna súťažná prehliadka neprofesionálnej výtvarnej tvorby

VÝTVARNÉ SPEKTRUM je celoštátna postupová súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby s jednoročnou periodicitou. Súťaž nie je žánrovo ani tematicky vymedzená. Poslaním tohto podujatia je aktivizovať a podporovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku v celej jej žánrovej rozmanitosti, poskytovať priestor pre prezentáciu a konfrontáciu jej výsledkov v regionálnom i celoštátnom kontexte, získavať prehľad o celkovej úrovni výtvarnej tvorby v SR za konkrétne obdobie a využívať túto platformu na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov. Súťaž je trojstupňová /regionálne, krajské a celoštátne kolo súťaže/.

Regionálna postupová súťažná prehliadka neprofesionálnej  výtvarnej tvorby

Poslaním VÝTVARNÉHO SPEKTRA je aktivizovať a podporovať amatérsku výtvarnú tvorbu v celej jej žánrovej rozmanitosti, objavovať a podporovať mladé talenty, poskytovať priestor prezentácii a konfrontácií výsledkov tejto tvorby na regionálnej, krajskej a celoštátnej úrovni a tým pomáhať kultúrnemu rozvoju všetkých vrstiev obyvateľstva a kultivovaniu ich životného štýlu s umožnením vzájomnej konfrontácie výtvarných prác ocenených v regionálnych súťažiach. Víťazi regionálneho kola postupujú do krajskej súťaže.

ŽENA A KVET

 

II. ročník bienále tematickej súťažnej výstavy
neprofesionálnych výtvarníkov Slovenska

 PROPOZÍCIE A PRIHLÁŠKA - uzávierka prác predĺžená do 25. augusta!