III. ročník bienále tematickej súťažnej výstavy neprofesionálnych výtvarníkov Slovenska.

Poslanie súťaže a výstavy: výtvarnou tvorbou prejaviť úctu a obdiv ŽENE – matke, manželke, milenke, priateľke, múze ..., žene ako nositeľke života, KVETU  ako symbolu krásy, lásky a nehy, zdôrazniť jedinečnosť a pôvab tejto večnej symbiózy. Pestovať u všetkých generácií úctu a lásku k ženám a prírodným krásam. Vytvárať nové podnety pre výtvarnú tvorbu. Poskytovať priestor prezentácií tradičnej i netradičnej výtvarnej tvorby a rôznych výtvarných techník.

12. ročník celoslovenskej súťaže neprofesionálneho filmu s medzinárodnou účasťou
Súťaž organizuje Liptovské kultúrne stredisko v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Súťaž RODINNÉ VIDEO 2009 je spropagované prostredníctvom kultúrnych zariadení   obcí a miest. Propagáciu je možné síriť v regionálnej tlači, rozhlase a plagátmi. Prihlásené filmy, ktoré prejdú predvýberom, budú premietnuté a hodnotené odbornou porotou. Víťazné filmy budú ocenené. Ocenené filmy budú doporučené k účasti na postupových súťažiach. 

Regionálna postupová súťažná prehliadka amatérskej filmovej tvorby

Venujete sa filmovaniu a chcete svoj film predstaviť verejnosti a neviete kde?
Chceme Vás oboznámiť so súťažou neprofesionálneho  filmu, ktorá je postupová.

Poslanie súťaže: Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť priestor pre prezentáciu filmovej tvorby v regióne Kysúc. Vytvoriť podmienky pre stretnutie autorov z celého regiónu s odborníkmi pre film, umožniť im vypočuť si odbornú analýzu ich súťažného filmu a sprostredkovať účasť na kolektívnej alebo individuálnej konzultácii.

Regionálna postupová súťažná prehliadka amatérskej fotografie

Hlavným poslaním súťaže AMFO 2009 je vytvoriť podmienky pre zhodnotenie a konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v regióne Kysúc. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania a prispieť tak k rozvoju amatérskej fotografie na Kysuciach.