Je príspevkovou regionálnou kultúrnou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (od roku 2002).  Pracuje pod meniacimi sa názvami od roku 1953. Sídli v centrálnej zóne mesta Čadca v priestoroch budovy Kysuckého múzea. K dispozícii má len kancelárske priestory, preto všetky podujatia a aktivity organizuje v priestoroch svojich partnerských subjektov, resp. v exteriéri.

Svojou prácou a aktivitami sa podieľa na vytváraní podmienok na rozvoj miestnej kultúry v regióne, záujmovej umeleckej činnosti, zachovávaní ľudových tradícií a remesiel, odborne, koncepčne, dramaturgicky, organizačne a ekonomicky zabezpečuje mnohé kultúrne, umelecké, spoločenské a vzdelávacie podujatia pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov, organizuje významné okresné, regionálne, krajské, národné i medzinárodné súťažné i nesúťažné prehliadky a festivaly s dlhoročnou tradíciou, sprostredkováva umelecké a kultúrne hodnoty iných regiónov Slovenska, realizuje spoločné podujatia so zahraničnými partnermi, poskytuje odbornú a metodickú pomoc, zbiera a poskytuje informácie z oblasti kultúrneho života. V rámci svojej pôsobnosti a pri realizácii jednotlivých podujatí úzko spolupracuje s miestnymi samosprávami a ich kultúrnymi zariadeniami, s regionálnymi kultúrnymi inštitúciami a ďalšími subjektmi.