Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, zorganizovalo už 13. ročník regionálnej súťažnej prehliadky mladých moderátorov amatérov KYSUCKÝ MIKROFÓN 2019, ktorý sa konal 18. októbra 2019 v Dome kultúry v Čadci.
Prehliadka dáva príležitosť mladým ľuďom prezentovať svoje schopnosti v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania, vystupovania na verejnosti a zároveň vytvára priestor pre celkový osobnostný rast.

Kysucký mikrofón 2019 Ocenení recitátori s odb. porotou a organizátormi v Čadci

 

Svoj moderátorský kumšt v oblasti rozhlasového a televízneho moderovania prišlo prezentovať spolu 23 moderátorov, rozdelených do dvoch kategórií. V prvej kategórii súťažilo 20 moderátorov od 15 do 18 rokov a v II. kategórii od 19 do 25 rokov sa predstavili 3 súťažiaci.
Jednotlivé disciplíny majú stanovenú presnú minutáž, pričom každý súťažiaci absolvuje všetky 4 - interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie.
Súťažiacich prišli podporiť, a zároveň sa inšpirovať, aj študenti čadčianskych stredných škôl – zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Strednej zdravotníckej školy sv. Františka z Assisi, Gymnázia J. M. Hurbana a Gymnázia a Strednej priemyselnej školy informačných technológií z Kysuckého Nového Mesta.
Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota, ktorej predsedala Gabriela Tomajková, redaktorka, moderátorka a dramaturgička Rádia a televízie Slovenska Banská Bystrica, Egon Tomajko, redaktor RTVS Banská Bystrica a Katarína Borisová, moderátorka publicistiky TV RAJ. Okrem stanovených kritérií porota hodnotila aj celkový doje, výslovnosť, prirodzenosť, presvedčivosť a kultúrnosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, neverbálny a hlasový prejav.
Po skončení súťažnej časti sa konal rozborový seminár odbornej poroty so súťažiacimi. Porota upozornila na konkrétne chyby, ktorých sa mladí ľudia vo svojom prejave často dopúšťajú. Ide hlavne o nesprávne používanie spisovného jazyka, mäkčenie slabík, používanie nespisovných slov, atď.

Hodnotiaca porota udelila nasledovné ocenenia:
V I. kategórii prvenstvo a priamy postup na krajskú súťaž Sárova Bystrica získal Matúš MÁCA z Gymnázia Kysucké Nové Mesto. Na druhom mieste sa umiestnili dve súťažiace Katarína ČANECKÁ z Gymnázia Kysucké Nové Mesto a Denisa FUJAŠOVÁ zo Základnej umeleckej školy Kysucké Nové Mesto.
Tretie miesto obsadil Adam DUDIAK z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci. Ocenených z 2. a 3. miesta porota doporučila na postup na krajskú súťaž Sárova Bystrica.
V tejto kategórii porota udelila okrem uvedených ocenení aj čestné uznania Eme PONECHALOVEJ z Gymnázia Kysucké Nové Mesto a Alexandre KOVÁČOVEJ z Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci.
V II. kategórii zvíťazil s priamym postupom na krajskú súťaž Sárova Bystrica Fabián RAPČAN z Kysuckého Nového Mesta /študent Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava/, druhé miesto obsadil Michal ČUPA a tretie miesto získala Dominika SÝKOROVÁ – obidvaja súťažiaci z Gymnázia Kysucké Nové Mesto.

Krajská súťaž mladých moderátorov SÁROVA BYSTRICA sa konala 24. októbra 2019 v priestoroch Radnice mesta Žilina a usporiadalo ju Krajské kultúrne stredisko v Žiline.
V silnej konkurencii súťažiacich I. kategórie /od 15 do 18 rokov/ získal Matúš MÁCA z Gymnázia Kysucké Nové Mesto 2. miesto s návrhom odbornej poroty na postup na celoslovenskú súťaž SÁROVA BYSTRICA do Banskej Bystrice.
Všetkým kysuckým moderátorom ďakujeme za reprezentáciu regiónu na krajskej súťaži v Žiline a Matúšovi Mácovi srdečne blahoželáme k jeho úspechu a prajeme mu veľa šťastia pri reprezentovaní Kysúc na celoslovenskej súťaži v Banskej Bystrici.
Božena Slanináková, manažérka pre UP a divadlo, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci