Pod týmto názvom pripravilo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, cyklus odborných seminárov pre pedagógov ZŠ regiónu Kysúc pracujúcich s umeleckým prednesom detí. Semináre sa konali
19. septembra 2018 a 3. októbra 2018 v Kysuckej knižnici v Čadci v rámci projektu MOSTY TVORIVOSTI, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Projekt je zameraný hlavne na vzdelávacie aktivity na všetkých úsekoch činnosti Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci.
Na každom zo seminárov sa zúčastnilo 35 pedagógov z 24 škôl regiónu. Odbornou lektorkou seminárov bola pani Mgr. ZUZANA DEMKOVÁ zo Zákamenného, dlhoročná odborníčka pre umelecký prednes a divadlo, učiteľka na ZŠ i ZUŠ v Zákamennom, porotkyňa v krajských i celoslovenských kolách Hviezdoslavovho Kubína.

Účastníci seminára

Odborné semináre sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany pedagógov. Získané vedomosti z oblasti umeleckého prednesu budú môcť uplatniť pri príprave žiakov na postupovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy 65. Hviezdoslavov Kubín.
Obsahová náplň seminárov bola široká. Účastníci seminárov sa zaoberali dramaturgickou prípravou predlohy /výber vhodného textu podľa veku a typu recitátora, originalita a objavnosť predlohy, správne pochopenie obsahu textu, rozbor, členenie a úprava predlohy/, ďalej sa venovali hlasovej a rečovej technike recitátora, funkčnosti použitia slovných i mimoslovných prostriedkov, výstavbe, gradácii a pointovaniu prednesu . Veľmi dôležitou súčasťou prednesu je kontakt recitátora s poslucháčom, presvedčivosť interpretácie a pôsobenie recitátora ako osobnosti.
Pani lektorka zdôrazňovala pedagógom, že žiakov treba viesť k recitovaniu nie kvôli výsledkom, ale preto, aby sa deti naučili vystupovať na verejnosti, kultivovane sa vyjadrovať, vnímať umenie, a tak byť asertívni a empatickí.
Praktická časť bola venovaná koláži a montáži viacerých ukážok poézie a prózy. Pedagógovia pracovali vo vytvorených skupinách a každá skupina sa nakoniec odprezentovala vytvorenou ukážkou. Obohatením stretnutí bola aj účasť štyroch vynikajúcich recitátoriek z celoslovenskej súťaže Hviezdoslavov Kubín 2018, ktoré sa prišli predstaviť so svojimi ukážkami.
Ďakujeme kysuckým ZŠ za spoluprácu a pedagógom i recitátorom želáme veľa úspechov v súťaži Hviezdoslavov Kubín 2019.

Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci