Dňa 19. januára 2016 sa v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci konal seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ regiónu Kysúc, ktorí pracujú s umeleckým prednesom detí a mládeže.
Toto vzdelávacie podujatie zorganizovalo Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v spolupráci s Kysuckou knižnicou, ktorá poskytla priestory. Zúčastnilo sa ho 30 pedagógov z 25 škôl. Lektorkou seminára bola Eliška Sadíleková z Bratislavy, odborníčka pre umelecký prednes, členka poradného zboru pre umelecký prednes pri NOC Bratislava a zároveň členka odborných
porôt Hviezdoslavovho Kubína.

 seminr_pre_pedaggov-_foto_z_podujatia.jpg

 

 

 

 

 

  

Seminár sa stretol s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany pedagógov. Keďže na školách budú prebiehať v blízkej dobe triedne, školské a následne i obvodné a okresné kolá postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy 62. Hviezdoslavov Kubín, pedagógovia budú môcť uplatniť získané vedomosti pri príprave svojich žiakov.

Obsahová náplň seminára bola široká. V úvode sa začalo so základnými prostriedkami recitátora, ktorými sú hlas a reč. Ďalej sa účastníci seminára zaoberali výberom textu, interpretáciou konkrétneho textu a jeho výrazovým spracovaním pomocou verbálnych aj neverbálnych výrazových prostriedkov. Odborné stretnutie so slovom bolo originálne najmä tým, že lektorka obohatila teóriu aj o praktické cvičenia, ktoré sú hlavným prostriedkom na odbúravanie stresu a trémy pri prednese, a to priamym zapojením pedagógov do procesu. Ďalej sa prítomní zaoberali rozborom interpretovanej ukážky v podaní recitátorky Petry Kučákovej zo ZŠ Podzávoz. Účastníci ocenili tento spôsob získavania nových poznatkov z oblasti umeleckého prednesu. Seminár bol ukončený voľnou diskusiou na tému súťaže
a ich hodnotenie.
Ďakujeme kysuckým ZŠ a SŠ za spoluprácu a pedagógom i recitátorom želáme veľa úspechov počas súťaže Hviezdoslavov Kubín 2016.


Božena Slanináková
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci